Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd “win een gratis commerciële skills-test”, hierna de “wedstrijd” genoemd.

De wedstrijd wordt georganiseerd door OBS Consult BV, met maatschappelijk adres te 8200 Brugge, Konijnenpijp 4, hierna de “organisator” genoemd.

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer.

Artikel 2. Duur

De wedstrijd start op 30/08/2021 en eindigt op 10/09/2021.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.

Artikel 3. Voorwaarden van deelname

De wedstrijd is een spel zonder aankoopverplichtingen.

Alle natuurlijke personen die een leidinggevende functie bekleden binnen een sales- georiënteerde onderneming mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van bestuurders van de organisator en natuurlijke personen die leidinggevend of louter deel uitmaken, van een concurrerende organisatie van de organisator, die m.a.w. eveneens een (sales) opleidings- coachings- trainings- doelstelling hebben (in de ruimste zin te interpreteren).

Enkel de hierboven genoemde natuurlijke personen die bovendien, gerekend tot 10/09/2021, geen klant zijn bij de organisator, kunnen aan de wedstrijd deelnemen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meerdere deelnames leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

Artikel 4. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

- Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)

- Bedrijf of organisatie waaraan deze persoon verbonden is + zijn of haar functie in het bedrijf

- E-mailadres

-Gsm en eventueel vaste telefoonnummer

De persoonsgegevens die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar op www.obsconsult.be) van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening 5EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen ten allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de organisator.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens zal leiden tot uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

Artikel 5. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de link naar de website www.obsconsult.be en door vervolgens de 10 commerciële tips te downloaden.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar

Als winnaar wordt vervolgens aangeduid:

De eerste 10 natuurlijke personen die voldoen aan de hiervoor genoemde criteria (artikel 3) en die op geldige wijze (artikel 4 en 5) de 10 commerciële tips hebben gedownload.

Het is de datum en uur, minuten, seconden, die determineren wie van de hierboven genoemde natuurlijke personen binnen de top-10 valt.

De winnaar wordt telefonisch gecontacteerd om vervolgens deels per mail & digitaal (om in de commerciële skills-test te geraken en die in te vullen) en deels live (voor de rapportage), zijn of haar prijs in ontvangst te nemen.

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, namelijk het invullen van de digitale commerciële skillstest en het prikken van een live (fysiek, niet digitaal) verslag-afspraak met de organisator en deze bepaalde tijd niet wordt gerespecteerd door de natuurlijke persoon deelnemer aan de wedstrijd, dan verliest hij of haar zijn recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar.

Artikel 7. Prijs

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is:

Een gratis sales-skills measuring test, zoals beschreven op de website van de organisator www.obsconsult.be voor 1 medewerker, met inbegrip van een live = fysiek (dus geen digitale meeting), rapportage-verslag aan een leidinggevende natuurlijk persoon van de organisatie die meedeed aan de wedstrijd.

Conditio sine qua non is dat deze rapportage live-fysiek gebeurt, indien digitale rapportage gewenst is zal de prijs jegens de winnaar vervallen en zijn dezelfde modaliteiten van artikel 6,§5 van toepassing.

De prijs is persoonsgebonden en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. In geld of in een andere prijs).

Artikel 8. Fraude en misbruik

De organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator op de volgende wijze:

Per mail: info@obsconsult.be

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretaties van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

Artikel 10. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement niet, onwettig of niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 11. Geschillen

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen in eerste instantie. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgische recht.

Dit wedstrijdreglement dateert van 16/08/2021.