Uitvoering van de opdracht

De Dienstverlener bepaalt vrij de middelen die worden ingezet voor de uitvoering van zijn opdracht.

Voor de uitvoering van de opdracht stelt de opdrachtgever aan de dienstverlener, een ruimte; een computer en internetverbinding ter beschikking en ook andere uitrusting die nodig is voor de opdracht toevertrouwd aan de dienstverlener bij de opdrachtgever.

Met betrekking tot tijdstip en termijn van uitvoering van de opdracht

De zelfstandige dienstverlener verbindt er zich toe om dit tijdstip vast te leggen in overleg met de opdrachtgever. De opdrachtgever van zijn kant verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te doen opdat de opdracht ook op deze datum kan doorgaan.

Indien een der partijen in de totale onmogelijkheid is om de vastgelegde datum te respecteren, dan dient de wederpartij uiterlijk één maand voor het vastgelegde tijdstip verwittigd te worden. Partijen zullen dan alle redelijke inspanningen doen om onmiddellijk een nieuwe datum vast te leggen.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert in de periode van meer dan een maand voorafgaand aan de opdracht dan zal de opdrachtgever, gezien de voorbereiding en de verplichting tot aanpassing van de planning, gerechtigd zijn op het factureren van 30% van de vastgelegde tijd voor de prestaties. Indien door de opdrachtgever later geannuleerd wordt zal de opdrachtgever gerechtigd zijn op 100% van de voorziene vergoeding voor de prestaties.

Algemene bepalingen

De nietigheid van één of meerdere bepalingen van de overeenkomst brengt de geldigheid van de volledige overeenkomst of enige andere bepaling ervan niet in het gedrang.

De afstand door een partij van een bepaling van deze overeenkomst kan slechts worden ingeroepen door het voorleggen van een uitdrukkelijk geschrift dat ondertekend is door de andere partij.

Met betrekking tot erelonen en kosten

De factuur dient te zijn vereffend binnen de 30 dagen na factuurdatum.

Bij gebreke wordt een nalatigheidsintrest van 10% op het basisbedrag aangerekend.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Bovenvermelde overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil omtrent huidige overeenkomst zullen uitsluitend de rechtbank van koophandel Gent afdeling Brugge of de rechtbank van eerste aanleg West- Vlaanderen afdeling Brugge bevoegd zijn om te oordelen.